Gebruiksvoorwaarden

blanco

1. BINDENDE OVEREENKOMST. Deze gebruiksvoorwaarden werken als een bindende overeenkomst ("overeenkomst") tussen u en Quotespedia ("ons", "wij", "onze"). Door toegang te krijgen tot deze website (de "Site"), erkent u constructieve kennisgeving van deze Gebruiksvoorwaarden en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de taal hierin.

2. PRIVACYBELEID. We geloven in transparantie als het gaat om onze praktijken op het gebied van privacy en het verzamelen van informatie, daarom hebben we een Privacybeleid voor uw opbouw.

3. NALEVING VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN. Bij toegang tot of gebruik van de site gaat u ermee akkoord de intellectuele eigendomsrechten van anderen te respecteren. Uw gebruik van de site wordt te allen tijde beheerst door en is onderworpen aan wetten met betrekking tot copyright, handelsmerken en andere intellectuele eigendomswetten. U gaat ermee akkoord om geen informatie of inhoud (gezamenlijk "Inhoud") te uploaden, downloaden, weergeven, uitvoeren, verzenden of anderszins te verspreiden in strijd met de auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten van derden. U stemt ermee in zich te houden aan de wetten met betrekking tot het eigendom van auteursrechten en het gebruik van intellectueel eigendom, en u bent als enige verantwoordelijk voor schendingen van alle relevante wetten en voor inbreuken op de rechten van derden die worden veroorzaakt door inhoud die u verstrekt of verzendt. De last om te bewijzen dat enige inhoud geen wetten of rechten van derden schendt, ligt uitsluitend bij u.

4. GEEN GARANTIES. WIJ MAKEN DE SITE BESCHIKBAAR "AS IS" ZONDER ENIGE GARANTIE. U VERZEKERT HET RISICO VAN ENIGE EN ALLE SCHADE OF VERLIES DOOR GEBRUIK VAN OF ONMOGELIJKHEID OM DE SITE TE GEBRUIKEN. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN WIJZEN WIJ UITDRUKKELIJK ALLE EN ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE SITE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING, TOE. WE GARANDEREN NIET DAT DE SITE AAN UW EISEN VOLDOET OF DAT DE WERKING VAN DE SITE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN.

5. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. ONZE AANSPRAKELIJKHEID VOOR U IS BEPERKT. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ZIJN WIJ IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE VAN ENIGE SOORT (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, VERLOREN WINST OF VERLOREN GEGEVENS, ONGEACHT DE VOORAFGAANDE ZAKEN) ) VOORTKOMEND UIT OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE SITE OF ENIGE ANDERE MATERIALEN OF INFORMATIE OP DE SITE. Deze beperking is van toepassing ongeacht of de schade voortvloeit uit contractbreuk, onrechtmatige daad of enige andere juridische theorie of vorm van actie.

6. AANGESLOTEN SITES. We kunnen samenwerken met een aantal partners en gelieerde ondernemingen van wie de websites mogelijk zijn gelinkt binnen de site. Omdat we geen controle hebben over de inhoud en prestaties van deze partner- en gelieerde sites, doen we geen beloften of garanties over de nauwkeurigheid, inhoud of kwaliteit van de informatie die door dergelijke sites wordt verstrekt, en nemen we geen verantwoordelijkheid voor onbedoelde, aanstootgevende, onnauwkeurige, misleidende of onwettige inhoud die zich op die sites kan bevinden. Evenzo hebt u van tijd tot tijd in verband met uw gebruik van de Site mogelijk toegang tot inhoudsitems (inclusief, maar niet beperkt tot, websites) die eigendom zijn van derden. U erkent en gaat ermee akkoord dat we geen garanties geven over, en geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor, de nauwkeurigheid, valuta, inhoud of kwaliteit van deze inhoud van derden, en dat, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, deze Gebruiksvoorwaarden uw gebruik van enige en alle inhoud van derden.

7. VERBODEN GEBRUIK. We leggen bepaalde beperkingen op aan uw toegestane gebruik van de site. Het is u niet toegestaan ​​beveiligingsfuncties van de Site te schenden of te proberen te schenden, inclusief maar niet beperkt tot (a) toegang tot inhoud of gegevens die niet voor u bedoeld zijn, of inloggen op een server of account waartoe u geen toestemming heeft; (b) pogingen om de kwetsbaarheid van de site of een bijbehorend systeem of netwerk te onderzoeken, scannen of testen, of om beveiligings- of authenticatiemaatregelen te schenden zonder de juiste autorisatie; (c) de service aan een gebruiker, host of netwerk verstoren of proberen te verstoren, inclusief maar niet beperkt door middel van het indienen van een virus op de site, overbelasting, "overstroming", "spamming", "mailbombardement" of "Crashen;" (d) het gebruik van de site om ongevraagde e-mail te verzenden, inclusief, maar niet beperkt tot, promoties of advertenties voor producten of diensten; (e) het vervalsen van een koptekst van een TCP / IP-pakket of een deel van de koptekstinformatie in een e-mail of in een bericht met behulp van de site; of (f) de broncode die door ons wordt gebruikt bij het aanbieden van de Site probeert te wijzigen, reverse-engineeren, decompileren, demonteren of anderszins te verminderen of te proberen te herleiden tot een voor mensen waarneembare vorm. Het is u verder niet toegestaan ​​om enige inhoud op de Site te kopiëren, hetzij handmatig of geautomatiseerd, zonder onze uitdrukkelijke toestemming. Elke schending van de systeem- of netwerkbeveiliging kan leiden tot burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid.

8. VRIJWARING. U stemt ermee in ons te vrijwaren voor bepaalde handelingen en nalatigheden. U stemt ermee in om ons te vrijwaren, verdedigen en vrijwaren van alle claims, verliezen, aansprakelijkheid, schade en / of kosten van derden (inclusief redelijke advocaatkosten en kosten) die voortvloeien uit uw toegang tot of gebruik van de site, uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden, of uw inbreuk of inbreuk door een andere gebruiker van uw account, op enig intellectueel eigendom of ander recht van een persoon of entiteit.

9. SCHEIDBAARHEID; AFSTAND. Als een bevoegde rechtbank om welke reden dan ook van mening is dat een voorwaarde of voorwaarde in deze Gebruiksvoorwaarden niet afdwingbaar is, blijven alle andere voorwaarden onverminderd van kracht. Geen enkele verklaring van afstand van enige schending van enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden vormt een verklaring van afstand van enige eerdere, gelijktijdige of volgende schending van dezelfde of andere bepalingen hiervan, en geen enkele verklaring van afstand zal van kracht zijn tenzij schriftelijk gedaan en ondertekend door een geautoriseerde vertegenwoordiger van de afziende partij.

10. GEEN LICENTIE. Niets op de site mag worden begrepen als het verlenen van een licentie voor het gebruik van handelsmerken, servicemerken of logo's die eigendom zijn van ons of van een derde partij.

11. WIJZIGINGEN. We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen en zullen dit doen door een kennisgeving op de site te plaatsen.